Giải pháp quản lý thông tin cho đơn vị giáo dục Newsoft SchoolNet.

Giải pháp quản lý thông tin cho đơn vị giáo dục Newsoft SchoolNet.

Thông qua hệ thống, các thông tin về tình trạng học viên như điểm, tình hình học tập được gửi về gia đình thông qua hệ thống SMS hoặc ứng dụng phần mềm riêng. Gia đình khi có nhu cầu trao đổi với nhà trường có thể thông qua ứng dụng mobile để kết nối và nhận thông tin thay vì phải sử dụng email, liên hệ giáo vụ v..v.. qua nhiều bước

View solution