Giải pháp quản lý tài sản cho doanh nghiệp nhỏ trên Appcloud.vn

Giải pháp quản lý tài sản cho doanh nghiệp nhỏ trên Appcloud.vn

Quản lý tài sản cố định yêu cầu kiến thức kế toán bắt đầu từ việc phân loại tài sản cố định cho dến việc tạo báo cáo tài chính. Hệ thống quản lý tài sản trên Appcloud.vn giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tính toán khấu hao theo tài sản và áp dụng những chi tiết đó vào báo cáo tài chính. Với chức năng quản lý tài sản cố định, các doanh nghiệp không chỉ có thể quản lý tài sản cố định mà còn thực hiện các tính toán phân bổ giá trị, khấu hao và phân bổ tổng hợp.

View solution