Giải pháp quản lý sale và cộng tác viên sale - Newsoft SalesCloud

Giải pháp quản lý sale và cộng tác viên sale - Newsoft SalesCloud

Giải pháp quản lý sale giúp cho doanh nghiệp giảm bớt thất thoát về thời gian, luôn nắm được tình hình của hệ thống sale hiện tại. Báo cáo thống kê hiệu quả của các sale nào tìm kiếm được nhiều khách hàng, sale (hoặc cộng tác viên) nào đẩy nhiều đơn vào hệ thống nhất. Tăng sự cạnh tranh giữa các sale.

View solution